เที่ยงธรรม 
รับผิดชอบ 
ตรงเวลา 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง